Ajornaments

S’han aprovat ajornaments extraordinaris per a les cotitzacions socials i les autoliquidacions d’impostos.

Ajornaments

Les empreses i autònoms que es trobin al corrent de la Seguretat Social i que no tinguin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar la moratòria en el pagament de les quotes la meritació de les quals tingui lloc entre desembre de 2020 i febrer de 2021, si són empreses, i entre gener i març de 2021, si són autònoms. Així doncs:

  • S’aplicarà un interès del 0,5 % en lloc de l’interès previst amb caràcter general.
  • Les sol·licituds s’hauran d’efectuar mitjançant la seu electrònica abans que transcorrin els deu primers dies naturals de cada un dels terminis d’ingrés.
  • El termini d’amortització és de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, sense que excedeixi de 12 mensualitats. El primer pagament es produirà a partir del mes següent del de la resolució.

Respecte a les autoliquidacions d’impostos, s’han flexibilitzat els ajornament de les que s’hagin de presentar entre l’1 i el 30 d’abril de 2021 (les del primer trimestre) per part d’empreses i autònoms que el 2020 van facturar menys de 6.010.121,04 euros:

  • En aquests casos, Hisenda permetrà que la possibilitat d’ajornar deutes de fins a 30.000 euros de manera automàtica i sense garantia —que ja existeix actualment— també sigui aplicable a les retencions i ingressos a compte, als pagaments fraccionats de l’impost sobre societats i a l’IVA.
  • Si l’import d’aquests deutes més el que ja tingueu ajornat, si escau, supera els 30.000 euros, podreu sol·licitar l’ajornament fins al límit total d’aquesta suma.
  • L’ajornament es podrà sol·licitar com a màxim per sis mesos, sense que s’hagin de satisfer interessos de demora pels tres primers mesos.

 

 

 

Us podem tramitar els ajornaments extraordinaris aprovats com a conseqüència de la crisi provocada per la covid-19.

 

 


NEWSLETTERS