Avals per a inversions

S’ha aprovat una nova línia d’avals de l’Estat per a les empreses

Avals per a inversions

L’Estat ha habilitat una nova línia d’avals amb la finalitat principal que les empreses obtinguin finançament per a dur a terme inversions.

El finançament —pot ser en forma de nous préstecs, lísing, rènting, confirmació de pagaments…— el concedeixen les entitats financeres i es pot sol·licitar, per exemple, per a adquirir maquinària, instal·lacions, subministraments de materials i béns, etc., però no per a refinançar operacions anteriors. Respecte a les condicions bàsiques:

  • L’aval cobreix fins al 80 % de l’operació durant tot el termini d’aquesta. El finançament es pot concedir per un termini màxim d’entre cinc i vuit anys, segons els casos.
  • El cost dels préstecs que es beneficiïn d’aquests avals com a regla general ha de ser inferior al preu que tindria un préstec similar que no compti amb aquest aval. Com que el cost d’aquest finançament no ve prefixat per l’ICO (Institut de Crèdit Oficial), és aconsellable que sol·liciteu ofertes a diverses entitats.

Per a sol·licitar aquest finançament, dirigiu-vos a la vostra entitat financera (el primer tram de la línia està disponible fins l’1 de desembre). Poden sol·licitar aquests avals les empreses i autònoms domiciliats a Espanya que, entre altres requisits, no constin com a morosos a la CIRBE (Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya) a 31 de desembre de 2019.

 

 

A la pàgina web www.ico.es, apartat «Línies Avals Covid-19», «línia d’avals RDL 25/2020», trobareu informació addicional sobre les condicions d’aquesta línia i els requisits per a sol·licitar-la.

 

 


NEWSLETTERS