Canvis en el repartiment de dividends

Si la vostra empresa té filials, plantegeu-vos cobrar un dividend abans que finalitzi l’any. Si els cobra a partir de 2021, existirà un petit cost fiscal que ara no existeix.

Canvis en el repartiment de dividends

Actualment, si la vostra empresa té participacions d’almenys el 5 % en altres societats i percep dividends —o transmet aquestes participacions i obté un benefici per fer-ho—, no ha de tributar. Es considera que aquestes rendes deriven de beneficis que ja han tributat en la societat filial, per la qual cosa en queden exemptes.

No obstant això, el projecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2021 limita l’exempció. A partir d’aquest exercici, i amb caràcter general, l’exempció només serà aplicable sobre un 95 % dels dividends o plusvàlues obtinguts. Per tant, l’empresa receptora haurà de tributar pel 5 % restant.

Així doncs, si les vostres filials tenen beneficis o reserves suficients, us pot interessar anticipar el cobrament de dividends i reportar-los abans de final d’any. Recordeu que encara que l’exercici 2020 no estigui tancat, les vostres filials poden repartir un dividend a compte o bé el poden repartir amb càrrec a reserves.

 

 

Els nostres professionals analitzaran les operacions que podeu dur a terme abans de final d’any per a optimitzar la vostra factura fiscal i reduir impostos.

 

 


NEWSLETTERS