Covid-19. Novetats tributàries

S’acaben de publicar algunes novetats tributàries per a pal·liar els efectes de la covid-19.

Covid-19. Novetats tributàries

En primer lloc, s’han flexibilitzat els ajornaments de les autoliquidacions que hagin de presentar entre l’1 d’abril i el 30 d’abril de 2021 les empreses i autònoms que van facturar menys de 6.010.121,04 euros el 2020. Així doncs, la possibilitat d’ajornar deutes de fins a 30.000 euros de manera automàtica i sense garantia també serà aplicable a les retencions i ingressos a compte, als pagaments fraccionats de l’impost sobre societats i a l’IVA.

També s’han introduït algunes millores fiscals per als empresaris acollits al règim d’estimació objectiva de l’IRPF i al règim simplificat de l’IVA:

  • S’incrementa fins el 20 % la reducció aplicable sobre el rendiment net de mòduls a computar en la declaració de l’IRPF (en cas d’empresaris que desenvolupin activitats vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç, la reducció és del 35 %). 
  • L’any 2020 es redueix un 20 % la quota anual meritada per operacions corrents del règim simplificatde l’IVA (un 35 % per a activitats vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç). 
  • No s’hauran de computar, com a període d’activitat, ni els dies del primer semestre de 2020 en què va estar declarat l’estat d’alarma ni els dies del segon semestre de 2020 en què l’exercici efectiu de l’activitat s’hagués suspès com a conseqüència de les mesures contra la covid-19 decretades per les autoritats.
  • La renúncia a l’aplicació del règim de mòduls per a l’exercici 2021 no impedirà tornar a tributar per aquest règim el 2022. A més, el termini per a presentar les renúncies o revocacions relatives al règim de mòduls respecte a l’any 2021 s’amplia fins el proper 31 de gener de 2021. 

D’altra banda, per als exercicis 2020 i 2021 les empreses de dimensió reduïda que rebin impagats els podran computar com a despesa deduïble si al tancament de l’exercici han transcorregut tres mesos de la data de venciment de la factura (front als sis mesos actuals). Aquesta novetat és aplicable tant a l’impost sobre societats com a l’IRPF.

 

 

Feu clic aquí per a accedir a la norma que regula aquestes novetats

 

 


NEWSLETTERS