Tributació de la loteria de Nadal

Recordeu com heu de tributar si el vostre número resulta premiat

Tributació de la loteria de Nadal

Els premis de Loteries i Apostes de l’Estat, comunitats autònomes, ONCE, Creu Roja i entitats anàlogues europees tributen en l’IRPF a un tipus fix del 20 %. A aquest efecte, en el moment del pagament l’organisme pagador du a terme una retenció per aquest percentatge.

Des d’aquest any 2020 aquesta tributació només afecta els premis l’import íntegre dels quals superi els 40.000 euros, que tributen per la quantitat que excedeixi d’aquest límit (fins a 40.000 euros gaudeixen d’exempció). L’exempció s’aplica de manera independent respecte de cada dècim o cupó de loteria o aposta premiat. Així doncs, en el cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes…), en els quals el premi es reparteix entre tots els participants, els 40.000 euros exempts s’han de repartir entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació.

Per exemple, si amb un amic jugueu a mitges un dècim de Loteria de Nadal de 2020 que resulta premiat amb 50.000 euros, a cada un us correspondran 25.000 euros, dels quals 20.000 estaran exempts, i la vostra tributació individual serà de 1.000 euros: (25.000 – 20.000) x 20 %. El net que percebreu cada un serà, per tant, de 24.000 euros.

 

 

El nostre departament fiscal està a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o dubte que se us pugui plantejar en matèria tributària.

 

 


NEWSLETTERS